Wydziałowe Centrum Dydaktyki

Kształcenie pedagogiczne

Studenci, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela odbywają szkolenie pedagogiczne, obejmujące dydaktykę szczegółową oraz szkolenie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia z dydaktyki szczegółowej (przyrody w szkole podstawowej, biologii w gimnazjum i liceum) oraz podstaw dydaktyki realizowane są w Wydziałowym Centrum Dydaktyki.

Adres:

Wydziałowe Centrum Dydaktyki

Ul. Gronostajowa 9, p.0.88

Tel. 12 664 50 37, 12 664 50 35

Zajęcia z psychologii, pedagogiki (obowiązkowe) oraz emisji głosu (nie obowiązkowe, ale zalecane) realizowane są Studium Pedagogicznym UJ http://www.sp.uj.edu.pl/

Zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody oraz biologii wystawiane jest w Studium Pedagogicznym UJ, po ukończeniu studiów oraz szkolenia pedagogicznego.

Informacje ogólne

Zespół ds. Dydaktyki Biologii, powołany w 1992 roku, został z czasem przekształcony w Pracownię Dydaktyki Biologii, której kierownictwo objęła dr Halina Wojciechowska, a w 2010 roku w Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Zadaniem Centrum jest przygotowanie studentów biologii, studiów biologiczno-geograficznych i studiów biologiczno-geologicznych do nauczania przyrody i biologii w szkołach. Wydziałowe Centrum Dydaktyki włącza się ponadto w organizację etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej oraz w działalność Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk.

PROJEKTY:

SAILS - Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science. Projekt uzyskał dofinasowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (FP7/2007-2013) zgodnie z umową o dofinasowanie nr 289085.

http://www.zdch.uj.edu.pl/sails

"Małopolska Chmura Edukacyjna  - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych  w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego – pilotaż„. Projekt nr POKL.09.01.02-12-001/13,  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. (dr Robert Czuchnowski – koordynator obszaru BIOLOGIA Małopolskiej Chmury Edukacyjnej)

http://e-chmura.malopolska.pl/

Dydaktyka przyrody i biologii

Studenci I, II i III roku biologii, biologii z geologią, biologii z geografią oraz ochrony środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z programami kształcenia pedagogicznego realizowanego przez Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Po ukończeniu bloku dydaktycznego można uzyskać uprawnienia zawodowe do nauczania przyrody w szkole podstawowej, biologii w gimnazjum oraz przyrody i biologii w liceum. Mają Państwo do wyboru 5 wariantów toku kształcenia w ramach dydaktyki szczegółowej, w zależności od roku studiów oraz wybranego przedmiotu/przedmiotów nauczania.

Zajęcia obejmują wykłady (prowadzone przez dr Lucynę Paul), ćwiczenia przygotowujące do organizacji lekcji w klasie i w terenie (prowadzone przez dr. Roberta Czuchnowskiego i dr Lucynę Paul) oraz praktyki w szkołach (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum).

Punkty ECTS z dydaktyki szczegółowej nie są wliczane do limitu 180 punktów wymaganych do zaliczenia studiów I stopnia i 120 punktów dla studiów II stopnia, ale mieszczą się w puli punktów dodatkowych (po 30 ECTS na studiach I i II stopnia).

Dodatkowo należy zaplanować kształcenie pedagogiczno-psychologiczne realizowane w Studium Pedagogicznym UJ http://www.sp.uj.edu.pl/, za które również otrzymują Państwo punkty ECTS. W uzasadnionych przypadkach mogą one być rozliczane jako punkty za tzw. przedmioty ogólnouczelniane.

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zapraszamy w godzinach dyżurów do Wydziałowego Centrum Dydaktyki.

Do pobrania: Program kształcenia pedagogicznego

Dr Lucyna Paul, Dr Robert Czuchnowski

Pracownicy

Zespół dydaktyków przedmiotowych na Wydziale BiNoZ

Robert Czuchnowski, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: ekologia miasta, biologia ptaków, e-learning oraz metody aktywizujące w nauczaniu przyrody i biologii.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 35
e-mail: robert.czuchnowski@uj.edu.pl

Lucyna Paul, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii i przyrody, metody aktywizujące, neurodydaktyka.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 37
e-mail: lucyna.baluszynska@uj.edu.pl

Małgorzata Pietrzak, dr, starszy wykładowca
Specjalność: geomorfologia, GIS, dydaktyka geografii
Zainteresowania badawcze: prehistoryczne i historyczne przemiany rzeźby terenu wskutek działalności człowieka. Rola nauczania geografii w społeczeństwie informacyjnym. Zastosowanie GIS w badaniach przemian krajobrazu.
adres: Gronostajowa 7, III pokój 3.19
tel. 12 664 52 98
e-mail: m.pietrzak@geo.uj.edu.pl

Wybrane publikacje

  • Szpilska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Poznajemy tajemnice przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
  • Andryjańska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Zbiór zadań i pytań z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
  • Marciniec I., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Zeszyt ćwiczeń z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
  • Wojciechowska H., „Len odkrywany na nowo". EKOŚWIAT, listopad 2003
  • Wojciechowska H., „Jak jeść aby schudnąć, jak jeść aby nie tyć, czyli metoda Montignaca". EKOŚWIAT, grudzień 2003.
  • Bałuszyńska L., „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży a nowa podstawa programowa". Edukacja Środowiskowa w Społeczeństwie Wiedzy, Warszawa 2010.
  • Czuchnowski R., „Dobre praktyki i wyzwania przy realizacji zajęć on-line z biologii w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna". W: Pamuła-Behrens M.(red.) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Projekt Systemowy Województwa Małopolskiego. Tom II – Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015.

Dyżury w Wydziałowym Centrum Dydaktyki

Wydziałowe Centrum Dydaktyki Wydziału BiNoZ, Instytut Zoologii, p. 0.88

Dyżury w semestrze letnim 2016/2017:

 

Poniedziałek  13.00 – 14.00   dr Robert Czuchnowski

Czwartek 12.00 – 13.00   dr Robert Czuchnowski

Komunikaty

Zapisy na Blok Przedmiotów Dydaktycznych  przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela biologii  na rok akademicki 2017/2018 trwają od 6 kwietnia do 18 maja 2017 r. w Wydziałowym Centrum Dydaktyki (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, pokój 0.88 na parterze) –  w godzinach dyżurów: poniedziałek 13.00 – 14.00, czwartek 12.00 – 13.00. Zapisów proszę dokonywać osobiście.