Regulamin praktyk zawodowych

Praktyki studenckie odbywają się po II roku studiów w okresie wakacyjnym, tj. od czerwca do września. Czas trwania praktyki to 3 tygodnie (co stanowi 15 dni roboczych i 120 godzin zegarowych).

2. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest poinformować koordynatora ds. praktyk studenckich o miejscu i czasie odbywanej praktyki, odebrać dzienniczek praktyk. Praktyki można odbywać w Zakładach Pracy lub innych Instytucjach spełniających warunki do zrealizowania praktyki. Decyzję podejmuje Koordynator Praktyk w porozumieniu z Dziekanem.

3. Przed podjęciem praktyki student winien zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki i przedłożyć polisę ubezpieczeniową w Zakładzie Pracy. W przypadku, gdy student opłaca na Uczelni roczną składkę z tytułu ubezpieczenia NNW, obowiązany jest przed podjęciem praktyki przedłożyć w Zakładzie Pracy zaświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia.

4. Po ukończeniu praktyk (w wyznaczonym terminie) należy złożyć u koordynatora praktyk opieczętowany dzienniczek praktyk z opisem przebiegu praktyki (według podanego wzoru) oraz arkusz oceny.

5. Student, który naruszy w rażący sposób dyscyplinę pracy, spowoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia może zostać odwołany z praktyki.

6. Celem studenckich praktyk zawodowych jest:

- poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;

- kształtowanie odpowiednich umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;

- zdobycie umiejętności organizacji własnej pracy, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania;

- poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.

Praktyki zawodowe muszą zostać zrealizowane do dnia 7 września 2018 r. (w związku z koniecznością rozliczenia w systemie USOS i uzyskania zaliczenia roku).

Kontakt:

dr Lucyna Paul – Koordynator praktyk
Wydziałowe Centrum Dydaktyki
Instytut Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Tel. 12 664 50 35
email: praktyki.biol.uj@vp.pl

dr Małgorzata Opydo-Chanek
Zakład Hematologii Eksperymentalnej
Instytut Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
email: praktyki.biol.uj@vp.pl

Dyżury

Dyżury rozpoczną się 17 listopada 2017 r.

piątek 10.00 - 11.00 dr Małgorzata Opydo-Chanek (pok. 0.88).

Dokumenty:

Umowa

Skierowanie na praktykę

Arkusz oceny praktyki

Komunikaty

Wszelkie formalności dotyczące praktyk zawodowych należy zakończyć do 8 czerwca 2018 r.